แบบสอบถาม Online
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2567

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ตอนที่ 3 การมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ